NORDSON EDI

Nodson_00_LOGO

Capçals d’extrusió de planxa, film i revestiments (coating)

Regulació manual i automàtica de l’espessor.

Blocs de distribució de capes per coextrusió (feedblocks)

Multiplicador de capes (Layer Multiplier)

Accessoris i Eines de Neteja de Capçals

Extrusion Dies Industries és el major productor mundial de capçals per a pel.lícula plana, làmines i revestiments. Amb seu central a Chippewa Falls, Wisconsin (EEUU), EDI neix fa més de 30 anys amb la ferma voluntat d’esdevenir el líder tecnològic en el seu sector. Avui en dia segueix desenvolupant continuament nous sistemes de capçals plans i blocs de coextrusió per a oferir als transformadors la oportunitat de reduir els seus costos de materies primeres i temps inactius i permetre’ls poder obtenir major rentabilitat en les seves sèries productives.

EDI ofereix al mercat els següents productes i serveis:

  • Capçals plans manuals model ULTRAFLEX
  • Capçals plans amb regulació automàtica de l’espessor model AUTOFLEX
  • “Feed blocks” i blocs de distribució de capes ULTRAFLOW i ACCUFLOW
  • Cambres de buit VACUUM BOX
  • Sistema d’ajust d’amplada DECKLING
  • Mecanisme d’obertura ràpida de llavis FAST-GAP
  • Treballs de remanufactura i reparació de qualsevol capçal existent en el mercat, a la seva subsidiària europea a Anglaterra
  • Automatització de capçals manuals ja existents.

Nodson_01

Avenços en la tecnologia de capçals plans: claus per a la contenció dels costos d’extrusió

En una línia d’extrusió, els capçals desenvolupen un paper essencial en la determinació dels volums de producció i la velocitat de la línia, la uniformitat de l’espessor, la qualitat del producte, el temps inactiu exigit així com d’altres factors que afecten a l’eficiència del procés de transformació i la productivitat.


Flexibilitat en el procés de manufactura

EDI ha desenvolupat diverses tecnologies que permeten als processadors acomodar productes amb amples i espessors diferents, fet que alhora minimitza el temps inactiu. En l’actualitat, tal tecnologia permet obrir les separacions entre els llavis de l’ordre de +/- 0,254 cm., el que possibilita el canvi de productes “sobre la marxa” i una neteja ràpida de la superfície dels llavis dels capçals, amb el conseqüent estalvi en temps.

Els capçals convencionals tenen usualment un llavi inferior fix i un llavi superior mòbil o flexible. Aquest últim s’utilitza per controlar el perfil de l’espessor transversal del producte i canviar l’obertura operativa, procés que requereix una llarga interrupció dels treballs productius, durant la qual l’operari ha de reajustar manualment i amb molta cura els cargols del llavi flexible. Si la nova obertura està fora del rang de cobertura del llavi flexible, aleshores s’haurà de canviar el llavi inferior per un altre que permeti major obertura.

Altrament, els sistemes duals d’ajust llavi-obertura permeten que el control de l’espessor es realitzi amb el llavi superior i el control d’obertura amb el llavi inferior. Això fa possible l’ajustament de l’obertura en un punt determinat junt a la capacitat d’ajustar l’espessor del producte sense uns temps perllongat d’inactivitat. A més a més, tals sistemes permeten als processadors tornar exactament a l’obertura dels llavis original per una passada de màquina posterior del mateix producte. Per últim, s’accelera la neteja dels llavis i altres tasques de manteniment, d’especial importància en els processos termoplàstics que tendeixen a deixar dipòsits en les superfícies dels llavis.


Sistemes automatitzats modulars de control d’espessor

És conegut que una bona forma d’ incrementar la rentabilitat dels processos pasa per reduïr les variacions de l’espessor. Això és necessari per a assegurar que les pel.lícules, les làmines i els revestiments monol.laminars o coextruïts cumpleixin amb les especificacions mínimes d’espessor dels productes al llarg de tot el perfil transversal dels rotllos de cinta. Molts sistemes automatitzats de control d’espessor poden eliminar variacions en el perfil d’espessor transversal, usualment utilitzant cargols que s’activen mecànica o tèrmicament, per ajustar amb fermesa l’obertura operativa del llavi.

Una recent innovació en el control automatitzat d’espessor desenvolupa aquesta capacitat reduint el temps inactiu per als ajustaments del capçal, els treballs de manteniment programats i la neteja dels llavis.

Els sistemes convencionals de control d’espessor estan integrats al cos i requereixen diversos passos per a la seva extracció. El nou sistema és un mòdul autònom que pot separar-se més ràpidament.

A més de proporcionar accés ràpid a àrees clau del capçal, tals com els cargols del cos, aquest esquema modular permet als transformadors emprar la unitat indistintament en dos o més capçals successivament. Això fa possible mantenir un capçal fora de la línia per als treballs de manteniment, mentres es continua amb la producció amb l’altre.

Aquesta capacitat és especialment valuosa en operacions complexes:

Nodson_02

En comprar tres capçals de la mateixa amplada i dos mòduls automatitzats de control d’espessor, els processadors han de netejar capçals o bé afilar els llavis del capçal, podran sovint mantenir un capçal en línia de producció i una altrea punt per a la substitució, mentres el tercer es sotmet a treballs de manteniment. Per a les pel.lícules PET d’orientació biaxial, per exemple, podria ser necessari treure un capçal de la línia a intervals d’un a tres mesos per un període de quatre a vuit hores.

La correcció d’irregularitats en la deflexió del cos, en capçals de canals de distribució o “manifold” múltiples, es simplifica ja que el sistema modular proporciona ràpid accés als cargols del cos.


Reducció de les toleràncies a les variacions

Recents avenços en la tecnologia dels capçals fan possible reduïr el consum de resines cares i de materials de capes exteriors coextruïdes, mitjançant la reducció de les “finestres” de tolerància per a les variacions en l’espessor dels productes o les capes.

Nodson_03

Els canals de distribució o “manifolds” dels capçals són claus en la reducció d’aquestes toleràncies. Utilitzant informació reològica sobre les fòrmules exactes de les resines que han de passar per la màquina, els proveïdors de capçals poden modelar superfícies de capçals complexes i no linials, i optimitzar la distribució de la massa fosa per mitjà de la simulació per ordinador. Aquests dissenys poden reproduir-se posteriorment amb precisió a través de maquinat CNC en el disseny final d’un capçal de producció. El resultat pot ser una millora considerable en la uniformitat de l’espessor a través de l’ample complet del capçal en comparació amb els capçals convencionals “de fabricació en sèrie” i, en el cas d’estructures coextruïdes, una distribució de capa a capa amb més precisió.

Les noves generacions de canals de distribució o “manifolds” de capçals són igualment importants. Aquests “manifolds” de tipus “penjadors híbrids” es diferencien dels dissenys convencionals tipus penjador en tres aspectes importants:

Nodson_04

Els cargols del cos (que mantenen juntes la meitat superior i la inferior del capçal en una tanca de metall a metall) estan col.locats en una línia paral.lela a la sortida del capçal, mentres que en els capçals tipus penjador, els cargols al centre de la via de circulació estan més distanciats de l’obertura del capçal que aquells que estan aprop dels laterals. Aquest disposició en línia recta genera una deflexió en el cos del capçal (ocasionada per la considerable pressió dins d’un capçal en funcionament) que és més uniforme, el que evita les distorsions de productes denominats usualment “desencloscat de cloïssa”.

La interfase entre la secció inicial del canal de distribució o “manifold” (anomenat canal de distribució o “manifold” primari) i la següent secció (la “preland”) no és linial, el que prén en consideració el fet que la viscositat del polimer fos varia en forma no linial amb les condicions del procés. La interfase linial en els canals de distribució o “manifolds” convencionals, usualment ocasiona deformacions en forma de M o W, ja que les condicions al llarg de l’amplada del producte són diferents entre el centre i els extrems.

A diferència de la secció transversal de direcció de màquina en forma de llàgrima d’un canal de distribució o “manifold” convencional, la secció transversal d’un canal de distribució o “manifold” híbrid és més allargada, reduïnt així considerablement l’esforç de tall en la paret darrera del canal de distribució o “manifold”. En els productes coextruïts, aquest esforç és una font primària de distorsions ocasionades per l’encapsulació viscosa, que és la tendència del menys viscós de dos polímers a encapsular al més viscós, formant una interfase de capa a capa en forma de “U” (desde la perspectiva en la secció transversal de direcció transversal).

Els canals de distribució o “manifolds” híbrids tipus penjador són tanmateix especialment aventatjosos per a l’optimització de la distribució de la massa fosa fins als punts més allunyats d’un capçal molt ample, malgrat utilitzar resines d’alta viscositat, proporcionant la capacitat de reduïr significativament les variacions de capes per a productes tals com pel.lícula estirada coextruïda. No obstant, els canals de distribució o “manifolds” s’empren sobretot en línies d’extrusió dedicades a passar per la màquina un únic tipus de material (per exemple, LDPE).

Nodson_05

Accessoris i Eines Neteja Capçal

Disposem d’eines de neteja en entrega immediata. Clica en la foto per ampliar la informació.

Dibujo